CLG-REJA: A Consensus Location-aware group recommender system for Restaurants
Tipo de publicación: International Conference
Año de publicación: 2015
Autores: Jorge Castro
Director: óscar García, Luis Martínez
Tipo: ACM Conference Series on RecSys15, TouRS15 workshop, Vienna (Austria), September 20th
Paginación: 61-69
Resumen: <pre> <u>The</u> <u>need</u> <u>of</u> <u>support</u> <u>by</u> <u>users</u> for <u>finding</u> <u>out</u> right <u>items</u> in <u>overloaded</u> search <u>spaces</u> <u>is</u> <u>very</u> <u>important</u> in <u>many</u> <u>activities</u> <u>nowadays</u>. <u>One</u> <u>of</u> <u>the</u> <u>activities</u> in <u>which</u> <u>such</u> <u>support</u> <u>is</u> <u>highly</u> <u>demanded</u> <u>is</u> in <u>tourism</u> <u>because</u> <u>tourists</u> <u>visit</u> new <u>scenic</u> <u>places</u> and <u>want</u> <u>to</u> <u>get</u> <u>the</u> <u>best</u> <u>experiences</u> in a <u>limited</u> time. <u>For</u> <u>supporting</u> <u>such</u> <u>needs</u> <u>the</u> use <u>of</u> <u>Recommender</u> <u>Systems</u> <u>have</u> <u>provided</u> <u>good</u> <u>results</u>, <u>but</u> <u>due</u> <u>to</u> <u>the</u> <u>fact</u> <u>that</u> <u>tourism</u> <u>is</u> <u>usually</u> a social <u>activity</u> <u>tourists</u> <u>visit</u> <u>places</u> in <u>groups</u> and <u>demand</u> <u>items</u> and <u>information</u> <u>everywhere</u> and <u>any</u> time. <u>Therefore</u>, <u>the</u> <u>support</u> <u>demanded</u> <u>to</u> <u>Recommender</u> <u>Systems</u> has <u>evolved</u> <u>to</u> <u>Context</u>-<u>Aware</u> and <u>Group</u> <u>Recommendations</u> <u>Systems</u> <u>that</u> <u>is</u> <u>much</u> more <u>challenging</u>. <u>The</u> <u>group</u> <u>recommendations</u> <u>should</u> <u>satisfy</u> all <u>group</u> <u>members</u>, <u>though</u> <u>most</u> <u>proposals</u> do not <u>guarantee</u> <u>that</u> <u>the</u> <u>group</u> <u>recommendation</u> has a <u>high</u> <u>agreement</u> <u>level</u> <u>amongst</u> <u>the</u> <u>group</u> <u>members</u>. <u>Therefore</u> in this <u>contribution</u> <u>is</u> <u>proposed</u> a location-<u>awareness</u> <u>group</u> <u>recommender</u> system <u>that</u> <u>provide</u> <u>recommendations</u> <u>according</u> <u>to</u> <u>the</u> location <u>context</u> <u>of</u> <u>the</u> <u>group</u> and <u>additionally</u> <u>such</u> <u>recommendations</u> are <u>computed</u> <u>to</u> <u>obtain</u> a <u>high</u> <u>agreement</u> <u>among</u> <u>the</u> <u>group</u> <u>members</u> <u>by</u> <u>using</u> a <u>consensus</u> <u>reaching</u> <u>process</u>. <u>The</u> system <u>is</u> <u>implemented</u> <u>by</u> <u>extending</u> a <u>restaurant</u> <u>recommender</u> system REJA (<u>REstaurants</u> <u>of</u> <u>JAén</u>).</pre>